EDYTOR vi

             Opis wybranych komend
===============================================================================
 DEFINICJE:
 biezaca linia  - linia, w ktorej jest kursor
 bufor edytora  - bufor przechowujacy aktualnie edytowany tekst
 bufor tymczasowy - bufor przechowujacy tekst ostatnio wyrzucony,
          zmieniony lub kopiowany za pomoca komendy Y
 bufory nazwane  - bufory (do 26 rownoczesnie), oznaczone malymi lite-
          rami od a do z, przechowujace ostatnio przeslany
          tam tekst
===============================================================================
 UWAGA:
Wiekszosc komend edytora vi nie ukazuje sie na ekranie podczas wprowadzania 
z klawiatury. Wykonuja sie one natychmiast po wpisaniu ostatniego znaku 
komendy, bez naciskania klawisza Enter. Wyjatek stanowia komendy poprzedzone
dwukropkiem. Wyswietlane sa one u dolu ekranu i musza byc zakonczone nacis-
nieciem Enter.
===============================================================================
 KOMENDY PODSTAWOWE

 vi filename - wywoluje edytor, zbior "filename" zostaje skopiowany do bufora
        edytora
 ZZ rm lub :x - wyjscie z edytora z zapisaniem dokonanych poprawek do zbioru
        "filename"
 :w      - zapisuje zmiany do zbioru "filename"
 :q!     - wyjscie z edytora bez zachowania poprawek
 :w name   - zapisuje zawartosc bufora edytora do zbioru "name"
 :x,yw name  - zapisuje linie o numerach od x do y do zbioru "name"
 :e name   - laduje zbior "name" do bufora edytora
 :e!     - wymazuje dokonane modyfikacje i udostepnia ponownie ten sam
        zbior do edycji
 :r name   - wczytuje zbior "name" za linie biezaca
===============================================================================

 PRZESUWANIE KURSORA
 0 - przesuwa do pierwszego znaku w linii
 $ - przesuwa do ostatniego znaku w linii
 b - przesuwa w lewo o jedno slowo
 w - przesuwa w prawo o jedno slowo
 + - przesuwa do poczatku nastepnej linii
 -- - przesuwa do poczatku poprzedniej linii
 Enter - przesuwa do poczatku nastepnej linii
 j - przesuwa do nastepnej linii w tej samej kolumnie
 k - przesuwa do poprzedniej linii w tej samej kolumnie
 1G - przesuwa do poczatku tekstu
 G - przesuwa do poczatku ostatniej linii tekstu
 nG - przesuwa do linii o numerze n
 { - przesuwa do poczatku poprzedniego paragrafu
 } - przesuwa do konca biezacego lub nastepnego paragrafu
 CTRL+f - przesuwa tekst o 1 ekran do przodu
 CTRL+b - przesuwa tekst o 1 ekran do tylu
 H - przesuwa kursor do gornego lewego rogu ekranu
 M - przesuwa kursor do srodka ekranu
 L - przesuwa kursor do lewego dolnego rogu ekranu
===============================================================================

 TRYB WPROWADZANIA TEKSTU

 i - tekst wstawiany jest przed biezaca pozycja kursora
 I - przesuwa kursor do poczatku linii biezacej i umozliwia wstawianie tekstu
   od tej pozycji
 o - tworzy nowa linie ponizej biezacej i umozliwia wprowadzanie tam tekstu
 O - tworzy nowa linie powyzej biezacej i umozliwia wprowadzenie tam tekstu
 a - umozliwia wprowadzanie tekstu za biezaca pozycja kursora
 A - przesuwa kursor na koniec linii biezacej i umozliwia wprowadzanie tekstu
   od tej pozycji
ESC - wyjscie z trybu wprowadzania tekstu, powrot do trybu wprowadzania komend
===============================================================================

 TRYB WPROWADZANIA KOMEND

 Komendy usuwajace:
 x  - usuwa 1 znak na biezacej pozycji kursora
 nx - usuwa n znakow na prawo od biezacej pozycji kursora poczawszy
 X  - usuwa 1 znak na lewo od biezacej pozycji kursora
 nX - usuwa n znakow na lewo od biezacej pozycji kursora
 D  - usuwa znaki od biezacej pozycji kursora do konca linii
 dd - usuwa linie biezaca
 ndd - usuwa n linii, poczawszy od linii biezacej
 d0 - usuwa znaki od poczatku linii biezacej do pozycji kursora
 dH,dM,dL - usuwa znaki od poz. kursora odpowiednio do gory, srodka i dolu
      ekranu
 dG  - usuwa od linii biezacej do konca zbioru
 d/abcdEnter - usuwa znaki od biezacej poz. kursora do podanego ciagu znakow
       "abcd"

 Komendy modyfikujace:

 rx     - zamienia znak na poz. kursora na znak x
 RtextECS  - zamienia znaki od poz. kursora na wpisywany "text" (nadpisuje)
 stextESC  - usuwa 1 znak na poz. kursora i wstawia w to miejsce "text"
 cctextESC - zamienia cala linie biezaca na wpisywany "text"
 CtextESC  - zamienia znaki od poz. kursora do konca linii na wpisywany text
 cabcdEnter - pozwala zamienic znaki od poz. kursora do zadanego ciagu znakow 
       "abcd" i wprowadzic w to miejsce inny ciag znakow wpisanych
       z klawiatury i zakonczony nacisnieciem klawisza ESC
 ~  - na poz. kursora zamienia litere: mala na duza i odwrotnie
 ddp - zamienia miejscami kolejne dwie linie: linie biezaca z nastepna

 Komendy przeszukujace:

 abcdEnter - szuka (do przodu) ciagu znakow "abcd" od poz. kursora do pierwsze-
       go znalezionego ciagu, lub do konca zbioru, a nastepnie od poczatku
       zbioru do linii biezacej
 ?abcdEnter - szuka (do tylu) jak wyzej
 n lub N  - szuka dalej w tym samym kierunku ( n), lub w przeciwnym ( N)
 :x,ys/str1/str2/g - w liniach od x do y zamienia ciag znakow str1 na str2

 Komendy przesuwajace tekst do bufora tymczasowego:

 d, dd, D  - usuwaja do bufora tymczasowego tekst, zgodnie z opisem komend
       usuwajacych
 yy lub Y  - kopiuje linie biezaca do bufora tymczasowego 
 nyy lub nY - kopiuje n linii, od linii biezacej poczawszy, do bufora tymcza-
       sowego

 Komendy umozliwiajace odzyskanie tekstu z bufora tymczasowego i wstawienie
 go do zbioru:

 p - wstawia tekst z bufora tymczasowego za linie biezaca
 P - wstawia tekst z bufora tymczasowego przed linie biezaca

 Komendy umozliwiajace manipulowanie blokami tekstu oznakowanymi markerami:

 mx - (x- dowolna mala litera) oznakowuje markerem x miejsce w zbiorze,
    wskazane kursorem
 'x - powoduje powrot kursora do pozycji oznaczonej markerem x 
 d'x - powoduje usuniecie bloku tekstu od linii oznaczonej markerem x do 
    biezacej poz. kursora i przeslanie go do bufora tymczasowego
 :'a,'bm. - kopiuje oznakowane linie od a do b za linie biezaca
 :'a,'bd - usuwa oznakowane linie od a do b
 :'a,'bw filename  - zapisuje oznakowane linie od a do b do nowego zbioru
           "filename"
 :'a,w filename   - zapisje linie od a do linii biezacej do nowego zbioru 
           filename
 :'a,'bw! filename - nadpisuje istniejacy zbior it filename liniami a-b
 :'a,'bw>> filename - oznakowane linie od a-b dopisuje na koniec zbioru 
           "filename"

 Komendy odwolujace sie do buforow nazwanych (nazwa buforu poprzedzona
 podwojnym apostrofem: ") - kilka przykladow:

 "b3dd - usuwa z tekstu trzy linie i przesyla je do bufora o nazwie b
 "byy - kopiuje linie biezaca do bufora o nazwie b
 "bp  - wstawia zawartosc bufora o nazwie b za linie biezaca
 "bP  - wstawia zawartosc bufora o nazwie b przed linie biezaca

 Komendy inne:

 J - laczy dwie linie w jedna: dopisuje nastepna do linii biezacej
 u - kasuje ostanio wprowadzona modyfikacje
 . - powtarza ostatnio wprowadzona zmiane