ciekawostki

Zebranie wiadomości o UFO - co wie rząd USA?


Abductions - Wzięcia
Przypadki tego typu zdarzały się na długo przed rokiem 1972. Dokumenty wskazują, że obce istoty dokonywały wzięć ludzi i zwierząt, a także okaleczały ich - glównie zwierzęta. wielu ludzi zginęło bez ?ladu. Zdarzały się przypadki pobierania spermy, jajeczek, próbek skóry, przeprowadzania zabiegów chirurgicnych, a także wprowadzenia w okolicy nerwu wzrokowego w mózgu sond wielko?ci od 40 do 80 mikronów, k
tórych usunięcie powoduje ?mierć pacjenta. dokumenty wskazują, że na czterdziestu wziętych jednemu dokonywanu wszczepu sondy. Przypuszcza się, że te sondy dają możliwo?ć kontroli ludzi, ktorym je wszczepiono.

ALF - Obca Forma Życia
Charakterystyka typoweg
o obcego:

Wzrost od 0,9 do 1,5 metra
Postać dwunożna wyprostowana
Nogi długie i cienkie
Drobna budowa ciała
Głowa większa niż u ludzi (porównując z całym ciałem)
Brak małżowin usznych
Brak owłosienia
Duże, owalne, matowoczarne oczy z pionową ?renicą
Oczy ułożone sko?nie pod kątem około 35 stopni
Małe proste wargi i cienkie wąskie wargi
Ramiona przypominające odnóża modliszki (w normalnym położeniu). W pozycji wyprostowanej sięgające do kolan
Ręce długie z małymi dłońmi
Złączone błoną przypominające szpony palce - dwa duże i dwa krótkie
Twarda skóra podobna do skóry gadów
Niewielkie stopy z 4 małymi palcami podobnymi do pazurów każda
Niektóre narządy wewnętrzne są podobne do ludzkich, lecz ukształtowane w innym procesie ewolucyjnym co wyra?nie
widać
Nie funkcjonujący układ trawienny i dwa oddzielne mózgi. Układ trawienny u badanych osobników był w zaniku. Wyja?nia to brak zapasów pożywienia w rozbitych pojazdach (wg. wstępnych badań)
Ruchy uważne, powolne i precyzyjne
Spostrzeżenia dodatkowe:


Istoty te potrzebują do utrzymania życia krwi i innych ludzkich płynów. W wyjątkowych sytuacjach mogą być one utrzymywane przy życiu przy wykorzystaniu krwi i płynów zwierzęcych. Pożywienie w ich organizmach zamieniane jest w energie przez chlorofil na d
rodze fotosyntezy, a produkty przemiany wydalane przez skórę (czyżby wyewoluowali z ro?lin?). Posiadają dwa mózgi oddzielone od siebie ?cianką kostną bez widocznych między nimi połączeń.

Aliens - Obce istoty
W raportach byly wymienione cztery rodzaje isto
t. Niewielkie wzrostem istoty o szarym kolorze skóry zwane potocznie Długonosymi Szarakami, z którymi zawarto układ. Innego typu szaraki występujące głównie w raportach dotyczących wzięć, które pracują dla Długonosych Szaraków. Nie różniący się wyglądem od ludzi blondyni okre?lani jako Nordycy i równieżnie różniące się od ludzi czerwonowłose istoty nazywane Pomarańczowymi. Miejsca zamieszkania tych istot znajdują się w gwiazdozbiorze Oriona, w pobliżu gwiazdy Bernarda oraz rejonie Zeta Reticuli 1 i 2. Nie mogłem sobie jednak przypomnieć, nawet w stanie hipnozy, które z tych miejsc zamieszkiwały poszczególne istoty.

Awaryjny plan powstrzymania lub opó?nienie opublikowania informacji
Plan ma na celu użycie nazwy Majestic twelve jako czynnika dezinformacji w c
elu opó?nienia doj?cia do prawdy i wywołania zamieszania, w przypadku gdyby kto? ogłosił informacje bliskie prawdy. Nazwa ta została tak wybrana, aby występowało podobieństwo do kodu MJ-12, co miało doprowadzić do bezowocnego poszukiwania nie istniejących materiałów.

Aquarius
Jest projektem, który zebrał informacje i opisał historię pobytu i wpływu obcych istot na człowieka na Ziemi w przeciągu ostatnich 25.000 lat z uwzględnieniem dziejów narodu Basków żyjącego w górach na pograniczu Francji i Hiszpanii o
raz Syryjczyków i Asyryjczyków.

Bazy obcych istot
Istniejąone w stanach: Utah, Kolorado, Nowy Meksyk i Arizona. W dokumentach z roku 1972 zostalo opisanych sze?ć baz - wszystkie na terenach rezerwatów indiańskich. Baza w okolicy Dulce jest jedną z nich.

Blue Book
Jest nazwą projektu zajmującego sięzbieraniem informacji na temat NOLi, a także prowadzeniem dezinformacji. Był powołany do życia i nadzorowany przez siły powietrzne. W roku 1069 projekt został wstrzymany. Jego akta i obowiązki przejął projekt Aq
uarius. tajny raport o nazwie Grudge - Raport Blue Book Nr 13 jest jednym znaczącym dokumentem powstałym w wyniku tych prac i nie jest dostępny dla opinii publicznej. Z tego, co napisał mi Bill English, wynika, że on także widział ten raport, jako że podaje te same informacje, które ja sam w nim widziałem.

Blue Team
Był nazwą pierwszego zespołu powołanego do zabezpieczenia i zbierania szczątków rozbitych pojazdów i ich załóg. Podlegał siłom powietrznym USA.

Delta
Jest nazwą specjalnej jednostki NRO przyst
osowanej do wykonywania spoczywających na NRO zadań.

EBE
Jest nazwą lub okre?leniem nadanym żywej obcej istocie, która została znaleziona w rozbitym poje?dzie w miejscowo?ci Roswell w roku 1947. Zmarła w niewoli.

Excalibur
Jest nazwą broni przeznaczonej
do niszczenia podziemnych baz. Ma to być pocisk, który bez utraty sprawno?ci działania może przebić 1.000-metrową warstwę twardej ziemii, takiej jaka znajduje się np. w Nowym Meksyku. Maksymalne wzniesienie się pocisku ma nie przekraczać 10.000 metrów nad poziom ziemi, a maksymalna odchyłka od celu 50 metrów. Pocisk ma posiadać głowicę nuklearną o mocy 1 megatony.

Garnet
Jest nazwą pojektu mającego zaa zadanie wła?ciwe przechowanie i ewidencję akt i dokumentów.
Generał Doolittle
Znany generał lotnictwa, o
becnie na emeryturze stwierdził, że pewnego dnia trzeba będzie zacząć się liczyć z obecno?cią obcyhc istot.

Grudge
Jest nazwą projektu zawierającego 16 tomów udokumentowanych informacji zgromadzonych od poczatku rozpoczęcia badania przez USA zjawiska NOLi
oraz ZOP. Cała akcja była finansowana z tajnych nieoficjalnych funduszy CIA oraz wpływów z nielegalnego handlu narkotykami. Branie udziału w nielegalnym handlu narkotykami usprawiedliwiano konieczno?cią zidentyfikowania i wyeliminowania słabych elementów społeczeństwa. Celem projektu Grudge było zbieranie wszystkich naukowych, technicznych, medycznych i wywiadowczych informacji dotyczących obserwacji NOLi i kontaktów ludzi z obcymi formami zycia. Ów zbiór wiadomo?ci został wykorzystany do przyspieszenia programu kosmicznego NASA.

Guests
Go?cie Tym mianem okre?lano obce istoty, które zostały wymienione za ludzi. Nazywano je ALFami.

Joshua
Jest nazwą projektu, którego zadaniem jest konstrukcja broni opartej na wykorzystaniu pulsujących fal akustycznych nisk
iej częstotliwo?ci. Broń ta została skonstruowana przez firmę Ling Tempco Vought mieszczącą się w Anheim w Kalifornii. Potwierdzono, że pozwala ona na zburzenie każdej budowli z odległo?ci około 3 km. Była wypróbowywana na poligonie White Sands Proving Grounds. Została skonstruowana w latach 1975-1978. Wygląda jak dłgi róg połączony z komputerem i wzmacniaczami. Po jej skonstruowaniu LTV zmieniła siedzibę, która znajdowała się poprzednio w pobliżu Grand Hotelu naprzeciwko Disneylandu.

Katastrofy obcych poj
azdów
Dokumenty wskazują, że wiele z posiadanych pojazdów zostało znalezionych. Było to w pobliżu miejscowo?ci Roswell (dwukrotnie) i Aztec, a także w Teksasie, Meksyku i wielu innych miejscach.

KRLL, KRLLL, CRLL, CRLLL
Wymawiać jako Krill. Był zakładniki
em pozostawionym podczas pierwszego lądowania w bazie lotniczej Holloman jako gwarancja dotrzymania przez obce istoty zobowiązań objętych porozumieniem, które wówczas zawarto. KRLL dał nam podstawy do stworzenia Yellow Book, która została uzupełniona przez kolejne istoty w pó?niejszym czasie. Po pewnym czasie KRLL się rozchorował i był pielęgnowany przez dr. Mendozę, który stał się ekspertem w biologii i medycynie obcych. Informacje uzyskane od obcego były rozpowszechniane pod pseudonimem O. H. Crill lub Crill. KRLL był pierwszym ambasadorem obcych w USA.

Luna
Jest nazwą bazy obcych znajdującej się po drugiej stronie Księżyca. Widzieli ją i sfilmowali astronauci biorący udział w wyprawach realizowanych w ramach programu Apollo. Na terenie bazy zaobserwowano
duże maszyny do prac ziemnych, a także duże statki, tak zwane statki - matki.

Majesty
Jest nazwą osoby prezydenta USA używanądo komunikowania się w tych sprawach.

Maji jest nazwą agencji, której pełna nazwa brzmi Majority Agency For Joint Intelligence.
Agencja ta zbiera i ocenia wszelkie informacje i dezinformacje. jest też odpowiedzialna za szerzenie dezinformacji we współpracy z CIA, NSA, Agencją Wywiadu Obrony i Biura Wywiadu Marynarki Wojennej. JEst to bardzo potężna organizacja, która kontroluje wszystkie projekty związane z obcymi. Odpowiada tylko przed MJ-12.

Majic
Jest klasyfikacją, na podstawie której następuje utajnianie lub odtajnianie różnych materiałów, informacji itp. dotyczących obcych. Majic oznacza, że dana sprawa została skontrolowana M
aji (Maji Controlled).

MJ-12
Patrz Majestic 12.

NRO
Jest skrótem od nazwy National Recon Organization oznaczającej usytuowaną w Fort Garson w stanie Kolorado organizację odpowiedzilną za bezpieczeństwo i tajno?ć wszystkich spraw związanych z obcymi i ich
pojazdami.

Operation Majority
Jest nazwą prezdsięwzięcia obejmującego wszystkie sprawy związane z obecno?cią obcych istot na Ziemi.

Plato
Jest to projekt, który zajmuje się dyplomatyczną stroną kontaktów z obcymi. Projekt opracował zasady formalnego ukł
adu (nielegalnego z punktu widzenia Konstytucji) z obcymi. Warunki układu przewidują, że obcy przekażą nam swoje technologie i nie będą się wtrącać w nasze ziemskie sprawy. Z naszej strony wyrażono zgodę na utrzymanie faktu ich istnienia w tajemnicy, nie wtrącania się w ich poczynania (uprowadzenia ludzi i zwierząt). Obcy zgodzili się na okresowe dostarczanie M-12 list wziętych.

Pluto
Jest nazwą projektu zajmującego się oceną wszystkich informacji dotyczących NOLi i ZOPów pod kątem technologi kosmicznych.

Pounce
Jest nazwą projektu powołanego do odnajdywania i zbierania wszelkich uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów obcych. Projekt przewiduje podejmowanie odpowiednich działań dezinformacyjnych i maskujących w celu ukrycia prawdziwych celów. Dotychczas jak
o wyja?nień swoich działan projekt używał okre?leń: samolot eksperymentalny, specjalna konstrukcja itp. Projekt działa z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Redlight
Jest nazwą projektu, którego zadaniem było uruchomienie i oblatywanie pojazdów obcych. Proj
ekt został wstrzymany po eksplozji jednego z pojazdów i ?mierci oblatujących go pilotów. Dalsze prace w ramach tego projektu są prowadzone w Strefie 51 w stanie Nevada (Groom Lake - Dreamland). Zostały one wznowione w roku 1973. Niedługo potem projekt zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Obserwacje NOLi lecących w eskorcie pomalowanych na czarno smigłowców sąefektem prac projektu. Siedzibą projektu po dzi? dzień jest Strefa 51.

Sigma
Jest to projekt, za pomocą którego nawiązano po raz pierwszy łaczno?ć z obcym
i istotami i który nadal odpowiada za te sprawy.

Sign
Był nazwą drugiego projektu odpowiedzialnego za zbieranie informacji i ustalenie, czy obecno?ć obcych stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Sign wchłonął Blue Team. Powstał w kooperacji sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i CIA.

Snowbird
Jest nazwą projektu, który stanowi "zasłonę dymną" dla projektu Redlight .W ramach tego projektu zbudowano specjalny pojazd w kształcie latającego spodka z wykorzystaniem tradycyjnych technologii. Był prz
edstawiany w prasie i pokazywany na pokazach. Celem tego wszystkiego było stworzenie możliwo?ci wyja?niania przypadkowych obserwacji dokonanych podczas prac prowadzonych w ramach projektu Redlight jako obserwacji tego pojazdu. Była to bardzo dobrze prowadzona akcja dezinformacyjna. Projekt uaktywnia się tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci. W chwili obecnej działalno?ć projektu jest zawieszona.

Legenda
ALF - Alien Life Form
NOL - Niezydentyfikowany Obiekt Latający
NSA - National Security Age
ncy - Urząd Bezpieczeństwa Narodowego
ZOP - Zidentyfikowane Obce Pojazdy


Na podstawie raportu Williama Coopera